AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

Sesja Jubileuszowa 70-lecia Profesora ANDRZEJA SERUGI

Z przyjemnością informujemy, że w ramach Konferencji Konstrukcje Sprężone KS2018 będzie miała miejsce uroczysta Sesja Jubileuszu 70-lecia Prof. dr hab. inż. Andrzeja Serugi.


Prof. Andrzej SERUGA urodził się we Wrocławiu, 26 listopada 1946 roku. Ukończył studia wyższe na Politechnice Krakowskiej w 1969. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo po przedłożeniu rozprawy doktorskiej pt. „Ocena doświadczalna rozkładu sił wewnętrznych w powłokach walcowych betonowych zbiorników sprężonych”. W 2004 roku na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Analiza stanów naprężenia i odkształcenia w powłokach zbiorników cylindrycznych z betonu sprężonego”, decyzją Rady Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki nadano mu stopień doktora habilitowanego. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w 2017 uzyskał tytuł naukowy Profesora.

Prof. Andrzej SERUGA jest wybitnym specjalistą z zakresu żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze i materiały sypkie, uznanym autorytetem aktywnym od wielu lat zarówno na polu naukowo-badawczym i wdrożeniowym, jak i praktycznym. Pod jego kierunkiem wykonano kilkadziesiąt projektów konstrukcji tego typu. Przeprowadził badania doświadczalne podczas realizacji nowych i wzmacniania istniejących około 150-ciu zbiorników i silosów na materiały sypkie i ciecze.

W swojej ponad 45-letniej działalności naukowo-dydaktycznej w Politechnice Krakowskiej prowadził wszechstronną działalność naukowo-badawczą, związaną przede wszystkim z rozwojem technologii wykonania konstrukcji z betonu sprężonego, metod projektowania konstrukcji kołowo-symetrycznych oraz z oceną rozwoju właściwości mechanicznych betonu, których znajomość w każdym etapie wykonania konstrukcji rzutuje na ostateczny efekt jakim jest trwałość i niezawodność konstrukcji z betonu sprężonego.

W ostatnich dziesięciu latach prof. A. Seruga przeprowadził znaczące badania doświadczalne związane z zastosowaniem stalowych cięgien bez przyczepności do projektowania i realizacji nawierzchni drogowych i lotniskowych między innymi z wykorzystaniem betonu siarkowego. Ponadto osiągnął znaczące sukcesy badawcze w dziedzinie zastosowania betonów wysokiej wytrzymałości do produkcji strunobetonowych płyt sprężonych splotami 7Φ4 mm, 7Φ5 mm i 7Φ6 mm. Jest promotorem dziesięciu prac doktorskich i opiekunem naukowym trzech doktorantów.

Swoje osiągnięcia naukowe wielokrotnie prezentował na forum międzynarodowym i ogólnokrajowym. Jego dorobek wyraża się opublikowaniem 175 prac naukowych oraz autorstwem licznych projektów i ekspertyz sprężonych i prefabrykowanych konstrukcji z betonu.W sprawach związanych z Jubileuszem osoby zainteresowane prosimy o kontakt bezpośredni z Komitetem Organizacyjnym Konferencji, tel. +12 628 20 27